آغاز مراحل عضویت با كد ملی

مشتری عزیز! باشگاه مشتریان گروه سایپا تمامی اطلاعات شخصی و ارتباطی و سوابق خرید خودروهای شما و دریافت های خدمت و پذیرش های شما را در اختیارتان قرار میدهد نسبت به اصلاح اطلاعاتتان اقدام كنید . برنامه های وفاداری باشگاه مشتریان این امكان را برایتان فراهم می نمایید تا با عضویت در این برنامه ها از امتیازاتی كه به تراكنش های شما تعلق میگیرد و امتیازات باشگاه استفاده نمایید برای اطلاع از قوانین باشگاه به مطالعه ی قوانین باشگاه بروید .

كد ملی :

کلیه قوانین باشگاه را پذیرفته ام :